Wyszukiwarka obiektów
rodzaj obiektu
miejscowość

Regulamin serwisu

Data ostatniej modyfikacji: 18.03.2013


POSTANOWIENIA REGULAMINU

1. Wstęp

1.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, rodzaj i zakres świadczonych usług oraz zasady korzystania z Serwisu internetowego konferencyjne-obiekty.pl.

1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób łączny określają prawa i obowiązki Użytkowników serwisu, oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy.

1.3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem serwisu.

1.4. Usługodawca udostępnia Użytkownikom Regulamin serwisu przed zawarciem umowy dotyczącej świadczenia Usług. Usługodawca umożliwia Użytkownikom bezpłatnie zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu w każdym czasie.


2. Definicje

2.1. Usługodawca – w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest nim firma Ślimak AMES Spółka Jawna z siedzibą w Muninie przy ulicy Wspólna 10, o numerze NIP 7922295705.

2.2. Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy w ramach, którego Usługodawca świadczy usługi polegające na publikacji i emisji ogłoszeń oraz reklam zamieszczanych przez Klientów.

2.3. Klient – Użytkownik będący przedsiębiorcą, na rzecz którego Usługodawca świadczy usługi.

2.4. Użytkownik – każda osoba fizyczna, prawna, bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę.

2.5. Usługi – ogół usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników.

2.6. Konto lub panel użytkownika, profil - zarządzania Usługami Serwisu dostępny po rejestracji w Serwisie, przypisany do konkretnego Użytkownika.

2.7. Regulamin – niniejszy dokument wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie Serwisu konferencyjne-obiekty.pl.

2.8. Dane osobowe – zgromadzone w trakcie rejestracji Użytkownika w Serwisie, informacje pozwalające na identyfikację danej osoby fizycznej, przetwarzane przez Serwis w zakresie umożliwiającym nawiązanie, ukształtowanie, zmiany i rozwiązania treści umowy pozwalającej prawidłową realizację Usług, a także innych pod warunkiem uzyskania niezbędnej zgody.

2.9. Login – unikatowa nazwa Użytkownika, służąca do jego identyfikacji podczas rejestracji i logowania w Serwisie.

2.10. Hasło - unikalny kod składający się ze znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji, który zabezpiecza dostęp do Konta.

2.11. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie.

2.12. Informacja handlowa – każda informacja bezpośrednio lub pośrednio przeznaczona do promowania usług i wizerunku Klienta z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Klienta.

2.13. Ciasteczka lub Cookies – krótkie pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik.


3. Warunki ogólne korzystania z usług

3.1. Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę w serwisie konferencyjne-obiekty.pl jest dobrowolne dla wszystkich Użytkowników. Usługodawca świadczy usługi odpłatne, jak i nieodpłatne. Użytkownik zostaje każdorazowo powiadomiony o konieczności dokonania płatności przed korzystaniem z usługi.

3.2. Każdy użytkownik korzysta z usług Serwisu na własną odpowiedzialność.

3.3. Pełne korzystanie z usług Serwisu konferencyjne-obiekty.pl jest możliwe wyłącznie przy pomocy urządzenia podłączonego do internetu wykorzystującego system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (np.Firefox, Opera, Safari lub podobną).


4. Rejestracja w Serwisie i ochrona danych osobowych

4.1. Usługodawca zapewnia Użytkownikom będącym osobami fizycznymi ochronę danych osobowych zgromadzonych w serwisie konferencyjne-obiekty.pl w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz niniejszym Regulaminem. Administratorem zbioru danych jest Usługodawca.

4.2. Użytkownik będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, podczas rejestracji w Serwisie podaje następujące dane:
a) login;
b) hasło;
c) adres poczty elektronicznej.

4.3. Użytkownik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną podczas rejestracji w Serwisie podaje następujące dane:
a) imię i nazwisko;
b) nazwę firmy;
c) adres siedziby firmy;
d) adres poczty elektronicznej;
e) telefon kontaktowy;
f) adres strony internetowej.

4.4. Podanie danych jest dobrowolne. Usługodawca nie weryfikuje poprawności podanych danych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług bez podania przez Użytkownika określonych danych.

4.5 Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych:
a) adres IP;
b) wywołany adres internetowy (url);
c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony konferencyjne-obiekty.pl;
d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta;
e) innych informacji transmitowanych protokołem http.


5. Przechowywanie i przetwarzanie danych

5.1. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie na jego komputerze plików Cookies, niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą żadnych danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają ustawień komputera, nie instalują oni odinstalowują żadnych programów komputerowych, nie zawierają kodu mogącego stwarzać zagrożenie dla komputera Użytkownika i mogą być w każdym momencie usunięte przez użytkownika.

5.2. Poprzez rejestrację w Serwisie oraz korzystanie z jego usług Użytkownik wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez serwis konferencyjne-obiekty.pl;
b) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach marketingowych i statystycznych;
c)przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w konferencyjne-obiekty.pl;
d) rozpowszechnianie danych osobowych Użytkownika zgromadzonych w Profilu w sieci internet, w sposób określony w odpowiedniej części serwisu konferencyjne-obiekty.pl;

5.3. Przez udostępnienie na Serwisie własnych materiałów marketingowych, Użytkownik wyraża zgodę na ich dalsze przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie przez Administratora Serwisu.

5.4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany w Profilu adres poczty elektronicznej oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę konferencyjne-obiekty.pl do nieokreślonej liczby Użytkowników.

5.5. Usługodawca może uzależnić świadczenie niektórych Usług od wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody na przetwarzanie bądź przekazywanie danych osobowych innym podmiotom, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług. Użytkownik będzie każdorazowo informowany o konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie bądź przekazywanie danych osobowych innym podmiotom.

5.6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podany adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu konferencyjne-obiekty.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe wskutek podania przez Użytkownika nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych

5.7. Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę każdy Użytkownik powinien dokonać rejestracji Konta. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie serwisu konferencyjne-obiekty.pl.

5.8. Użytkownik powinien podać prawdziwe i prawidłowe dane niezbędne do zarejestrowania Konta. Użytkownik powinien aktualizować dane zgromadzone w serwisie konferencyjne-obiekty.pl w miarę potrzeby.

5.9. Użytkownik może korzystać z wszystkich Usług świadczonych poprzez serwis konferencyjne-obiekty.pl w ramach jednego Konta.


6. Likwidacja konta

6.1. Użytkownik może zlikwidować Konto w każdym czasie. Likwidacja Konta następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@konferencyjne-obiekty.pl.

6.2. Wskutek likwidacji Konta:
a) rozwiązaniu ulega umowa o świadczenie usług zawarta przez Użytkownika;
b) Użytkownik traci możliwość dalszego korzystania z Usług;
c) Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu Klientowi niewykorzystanej kwoty zapłaconej tytułem usług świadczonych przez Usługodawcę.


7.Odmowa rejestracji i usunięcie konta

7.1. Usługodawca może odmówić rejestracji Użytkownikowi bądź usunąć Konto Użytkownika, jeśli:
a) cel rejestracji jest w oczywisty sposób sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu konferencyjne-obiekty.pl;
b) działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;
c) Użytkownik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu bądź prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników serwisu konferencyjne-obiekty.pl;
d) Użytkownik zamieszcza obraźliwe, rasistowskie, wulgarne, niezgodne z porządkiem prawnym bądź w inny sposób niewłaściwe treści w swoich ogłoszeniach lub reklamach.

7.2. Usługodawca powiadomi Użytkownika o fakcie usunięcia Konta poprzez wysłanie wiadomości email na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

7.3. Likwidacja Konta może mieć skutek w zaprzestaniu świadczenia innych usług przez Usługodawcę. Ust. 6.2 lit. c) Regulaminu stosuje się odpowiednio.

7.4. Na zasadach wskazanych powyżej Usługodawca może wycofać z emisji poszczególne reklamy lub ogłoszenia rekrutacyjne Klienta.


8. Odpowiedzialność stron

8.1. Korzystając z usług świadczonych w serwisie konferencyjne-obiekty.pl każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
a) przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób;
b) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu;
c) używania usług i narzędzi dostępnych w konferencyjne-obiekty.pl w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
d) poszanowania polskiego prawa, zasad etyki, dobrych obyczajów oraz dóbr osobistych innych Użytkowników;
e) stosowania technik i urządzeń nie zakłócających pracy infrastruktury informatycznej;
f) nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem serwisu konferencyjne-obiekty.pl.

8.2. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy jego dane służące do korzystania z usług dostępnych w Serwisie konferencyjne-obiekty.pl, w szczególności jego hasła dostępowe.

8.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia danych, o których mowa w ust. 8.2 regulaminu.

8.4. Użytkownik nie może podejmować działań sprzecznych z prawem bądź dobrymi obyczajami, w szczególności:
a) rozpowszechniać treści i symboli sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, bądź treści naruszających dobre obyczaje;
b) używać wyrażeń powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe, naruszające zasady etyki;
c) rozpowszechniać materiałów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują osobie trzeciej, bez jej zgody;


9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności

9.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników bądź osoby trzecie.

9.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich, w szczególności za działania odbiorców reklam i ogłoszeń, treść stosunku prawnego zawartego między Użytkownikami a osobami trzecimi pod wpływem opublikowanych reklam i ogłoszeń, sposób spełnienia zaciągniętych za pośrednictwem Usług zobowiązań.

9.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z usług świadczonych poprzez serwis konferencyjne-obiekty.pl wskutek jakichkolwiek utrudnień niezależnych od Usługodawcy, w szczególności leżących po stronie dostawcy usług internetu, usług hostingowych i innych.

9.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu konferencyjne-obiekty.pl bądź poszczególnych Usług. Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwy w dostępności serwisu konferencyjne-obiekty.pl, zwłaszcza z przyczyn technicznych bądź innych.

9.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z usług świadczonych poprzez serwis konferencyjne-obiekty.pl, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Usługodawcę lub niniejszy Regulamin stanowi odmiennie.

9.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) skutki problemów technicznych z działaniem serwisu konferencyjne-obiekty.pl, nieprawidłowości działania sieci internet, przerwy w działaniu serwisu konferencyjne-obiekty.pl związane z czasową konserwacją lub przeglądem systemu;
b) szkody powstałe wskutek nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych;
c) skutki powzięcia przez inne osoby informacji o haśle Użytkownika;
d) skutki uszkodzenia lub utraty bazy danych, awarii sprzętu lub oprogramowania.


10. Prawa i obowiązki Klientów

10.1. Klient może, za pośrednictwem Usługodawcy zlecić emisję ogłoszenia rekrutacyjnego w dedykowanym serwisie Usługodawcy;

10.2. Zamówienie Usługi przez Klienta oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług reklamowych.

10.3. Szczegółowy sposób zamówienia Usługi przez Klienta, zasady rozliczania Usług oraz inne warunki ich świadczenia określane są na stronie internetowej serwisu konferencyjne-obiekty.pl, w odpowiedniej zakładce.

10.4. Usługodawca może stosować promocyjne warunki zamawiania Usług oraz ich rozliczania.


11. Płatności

11.1. Tytułem świadczonych usług przez Usługodawcę Klient zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie w wysokości wskazanej w cenniku zamieszczonym na stronie serwisu konferencyjne-obiekty.pl.

11.2. Klient dokonuje płatności za świadczone Usługi w następujący sposób:
a) przelewem na rachunek bankowy, na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury proforma;
b) poprzez serwis dotpay.pl.

11.3. Usługodawca wystawia fakturę VAT po zapłaceniu przez Klienta umówionego wynagrodzenia.


12. Emisja reklam i ogłoszeń

12.1. Szczegółowe zasady emisji reklam i ogłoszeń, w szczególności zasady dodawania, uzupełnienia, zawieszania emisji reklam i ogłoszeń oraz zmiany ich treści określane są na stronie internetowej serwisu konferencyjne-obiekty.pl.


13. Reklamacje

13.1. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres kontakt@konferencyjne-obiekty.pl lub listownie na adres: Ślimak AMES Spółka Jawna, ul. Wspólna 10, 37-514 Munina.

13.2. Reklamacja powinna określać w szczególności:
a) opis stanu faktycznego, w tym zdarzenie, które jest przyczyną reklamacji;
b) wskazanie dowodów na poparcie reklamacji;
c) roszczenie Użytkownika.

13.3. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób, w jaki reklamacja została złożona, na wskazany adres Użytkownika.

13.4. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 18.4 wystarczy złożenie listu w placówce pocztowej bądź wprowadzenie wiadomości email do systemu poczty elektronicznej.

13.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na udzielenie reklamacji w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Jeśli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, czas udzielenia odpowiedzi ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

13.6. Od odpowiedzi udzielonej przez Usługodawcę w drodze reklamacji odwołanie do Usługodawcy nie przysługuje.


14. Przypisy końcowe

14.1. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. O każdej zmianie Usługodawca powiadomi Użytkowników co najmniej na 14 dni przed wejściem jej w życie.

14.2. Powiadomienie o zmianie treści regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji w serwisie konferencyjne-obiekty.pl, bądź przy logowaniu Użytkownika na jego Koncie, a także poprzez przesłanie informacji na wskazany adres poczty elektronicznej.

14.3. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści regulaminu oznacza rezygnację z korzystania usług świadczonych w serwisie konferencyjne-obiekty.pl.

14.4. Wszelkie spory między Usługodawcą a Usługobiorcami będą rozwiązywane przez sądy powszechne. Właściwość rzeczową i miejscową sądów określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

14.5. Przez rejestrację w serwisie konferencyjne-obiekty.pl Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia regulaminu.

14.6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2014 r.

Współpracują z nami:
  • Gdańsk Convention Bureau
  • Szkolenia biznesowe, ze sprzedaży, miękkie konferencje